Vážení zákazníci. Omlouváme se, právě probíhají aktualizace webových stránek. Děkujeme za pochopení.

To NEJ z Bruntálska aneb zubaté žáby, Hrad Sovinec a mnohem více|Česko a Morava pro skupiny a firmy


Cena
0 Kč

Kód produktu
/562414932

Skladem
To NEJ z Bruntálu a okolí  Bruntálsko je drsný kraj, kde podle příručky pro oblastní umělce vypracované Vladimírem Hronem není radno hostovat. Poznejte svéráz tamního lidu. Několik zajímavostí z brožury Bruntál: víc než bahno: Ve čtyřiaosmdesátém v Bruntále rozplakali Menšíka. Nejšťastnější období zažil Bruntál v roce 1964, kdy armáda experimentálně přidávala LSD do vodovodního řadu. Poslední vlk na bruntálsku byl zabit v roce 2008. Lovcem byl čtrnáctiletý Ingo Vovs. Použitá zbraň: cep. Cesta do Bruntálu trvá něco mezi šesti a třiceti hodinami. Záleží na tom, jestli je období dešťů. A to je v Bruntále celý rok. Tedy kromě dubna dva (tak místní říkají červenci). Zlé jazyky tvrdí, že Bruntálci se neradi baví. Nic nemůže být dále od pravdy. V Bruntále se některé rázovité kratochvíle dokonce zrodily. Vedle lovu březích laní se jedná hlavně o legendární běžecký závod Silážní střela. Chřipka na Bruntálsku není brána jako nemoc, ale jako změkčilost. Jako nemoc se uznává průstřel nebo zlomenina. Kdo by neznal zlidovělé hlášky o Bruntále z oblibeného seriálu COMEBACK... :-). Kromě "dobrodružně zábavného" programu však Bruntálsko nabízí i jiné kulturní a historické atraktivity, které můžeme do Vašeho programu/zájezdu také zařadit - Hrad Sovinec - Kosárnu Karlovice nebo Zámek Bruntál.

OBSAH


Návštěva, prohlídka, ochutnávka toho NEJ na Bruntálsku Dozvíte se proč je Bruntál označen jako drsné místo, proč zde žijí zubaté žáby, podrobnosti o těžbě bahna a mnoho dalších zajímavostí.  Náš výlet pak zakončíme programem dle Vašich přání a možností na Hradě Sovinci. Napište nám do poptávkového formuláře o vás  pár základních informací a my Vám program navrhneme! Ke každému z Vás přistupujeme individuálně a charakter a náročnost programu uzpůsobíme Vašim přáním a schopnostem.  1. Hrad Sovinec - Je nejrozsáhlejším hradem na Moravě. Hrad založili těsně před rokem 1332 příslušníci rodu, který se od roku 1348 nazýval po hradu „páni ze Sovince“. Za husitských válek se Sovinec stal významnou husitskou pevností. Za Pňovských ze Sovince, kteří hrad s panstvím získali roku 1492, byl hrad rozšiřován a upravován. Páni z Boskovic, kteří hrad koupili v roce 1543, přestavovali hrad v renesanční sídlo. Rozsáhlá stavební činnost na hradě pokračovala i za Vavřince Edera ze Štiavnice, vlastnícího hrad od roku 1578, a jeho zetě, posledního českého majitele hradu, Jana staršího Kobylky z Kobylího (od roku 1592). Z této doby pocházejí i některé fortifikační prvky hradu - polygonální bašta Remter, opevnění zvané Kočičí hlava, barbakán s dnešní první branou. Po bělohorské porážce získal roku 1623 hrad Řád německých rytířů. Obsazení hradu Dány roku 1626 bylo impulsem pro rozsáhlé opevňování hradu - do roku 1643 vznikly tři barokní bastiony a další bašty, byly vybudovány další hradební zdi, příkopy i předsunutá věž. Takto vybudovaná opevnění hradu jsou nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Přes mohutné opevnění dobyla na podzim 1643 hrad švédská vojska generála Torstensona a až do roku 1650 z něj učinila jednu ze svých pevností. Význam hradu v následujících letech klesal a po požáru roku 1784 byly provedeny jen nejnutnější úpravy. Ve 40. letech 19. století zde byl řádový seminář a od roku 1867 lesnická škola. Za druhé světové války byl hrad vězením a základnou jednotky SS, v roce 1945 opět vyhořel. V současnosti je hrad postupně rekonstruován. Hradní fortifikace - Na hradě Sovinci, jehož opevnění bylo až do poloviny 17. století soustavně budováno, modernizováno a rozšiřováno, vedle sebe existují fortifikační prvky gotické, renesanční a raně barokní. Nejmohutnější hradní opevnění vzniklo v letech 1627–1643 z popudu místodržícího Jiřího Viléma von Elkershausen, zastupujícího tehdejšího majitele hradu Řád německých rytířů. Hrad obklopily bastiony s kurtinami, na nejohroženější jižní straně byl vyhlouben obezděný příkop. Posledním obranným prvkem se stala předsunutá bašta „Lichtenštejnka“, postavena během tří týdnů v červenci 1643. Tuto baštu spojovala s vlastním hradem dodnes existující 200 metrů dlouhá podzemní chodba. Opevnění Sovince z třicetileté války dnes patří k nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z té doby v českých zemích. Erbovní galerie na hradě Sovinci - Z let 1639–1643, kdy na hradě Sovinci probíhaly rozsáhlé opevňovací práce, pochází unikátní erbovní galerie nejvyšších představitelů Řádu německých rytířů, majitele hradu od roku 1623. Jednotlivé erbovní galerie jsou tvořeny trojicí erbů, představující panujícího velmistra a na sovineckém panství ho zastupujícího místodržitele a komtura. Nad první, druhou a čtvrtou bránou, na budově sedmé brány, v rytířském sále v tzv. Remteru a na předsunuté baště Lichtenštejnce jsou takto hierarchicky uspořádany erby velmistrů Jana Kašpara von Stadion (1627–1641) a Leopolda Viléma (1641-1662), místodržících Jiřího Viléma von Elkershausen (1625–1641) a Augustina Osvalda von Lichtenstein (1641–1653) a komtura Jana Egolfa von Westernach (1637–1649). Francouzští zajatci na hradě Sovinci - Po obsazení československého pohraničí nacistickým Německem na podzim 1938 převzal hrad Sovinec Wehrmacht, který zde po pádu Francie v červnu 1940 zřídil pobočku zajateckého tábora OFLAG VIII H/Z. Na hradě byli vězněni zajatí francouzští důstojníci; s nimi zde bylo asi 20 francouzských a polských vojínů. I když dle vzpomínek bývalých zajatců byl život zajatých důstojníků na hradě poměrně volný, idylický nebyl. Nejtragičtějším okamžikem v životě zajatců na Sovinci byla poprava kapitána Vincenta Gilberta nacisty. Tuto událost připomíná pomník před hradem. Zajatecký tábor na hradě byl zrušen koncem roku 1942. Hrad poté až do konce druhé světové války střežil zvláštní útvar jednotek SS. Zazděné kostry dívky a starce - V letech 1995 - 1996 při průzkumu v budově purkrabství byly ve zdivu v hloubce 85cm nalezeny dva lidské skelety. Jedna kostra mladé dívky ležela v natažené poloze na zádech a měla sepjaté paže, spodní část končetin zasahovala do chodbičky. Druhý, mužský skelet stáří 50-60 let, se nacházel asi v metrové vzdálenosti, s hlavou ukloněnou na pravý spánek. Pánev i dolní končetiny byly zazděny do základu dveřního pilíře. Podle keramiky, které byla vyzvednuta při průzkumu je možno nález datovat do přelomu 16. a 17. století. 2. Kosárna Karlovice – kulturní památka. Objekt postavený v roce 1600 jako součást knížecí Horní hamerní hutě. V roce 1754 jej přestavěl do dnešní podoby Jan Michal Hartel, vyráběli se v ní kosy, zemědělské nářadí a drát. Ke konci 19. století byl objekt upraven k bydlení třech rodin. Od roku 1974 součástí Muzea v Bruntále. Unikátní objekt lidové architektury - Objekt bývalé kosárny v Karlovicích je z hlediska architektury tvarově i dispozičně ojedinělý. Představuje patrovou budovu, v přízemí zděnou a podsklepenou, v patře hrázděnou a deštěnou s dřevěnou pavlačí po celém obvodu, s vysokou střechou krytou šindelem, bedněným štítem a datovaným kabřincem. Trojdílná dispozice přízemí odpovídá tradičnímu jesenickému domu. K hlavní budově patřily původně objekty hamrů, kaplička, dřevěný mlýn (po požáru nahrazen patrovým zděným strojním mlýnem na druhé straně náhonu) a dřevěné stáje. Kolem domu je louka a ovocnářská a zelinářská zahrada. Dnešní podoba budovy je z roku 1754. V roce 1922 bylo hrázdění překryto svislým deštěním, prolomena větší okna ve štítu, přemístěno dřevěné venkovní schodiště na pavlač, přestavěna komínová tělesa, přistavěna pavláčka a veranda. LESNICKÁ EXPOZICE - s názvem Člověk a les dokumentuje historii i současnost lesnické činnosti na Bruntálsku. Je rozdělena do čtyřech částí, představujících určitou etapu vývoje lesa a práce s tím spojené: 1. semenářství a školkařství; 2. pěstování a ochrana lesa; 3. těžební činnost; 4. lesní hospodářství. Expozice je doplněna o LCD displej s informacemi o fauně Jeseníků. Návštěvník si může vyslechnout vyslechnout stručnou charakteristiku vybraného živočicha (ptáci a savci), prohlédnout jeho vyobrazení a poslechnout jeho hlas. 3. Zámek Bruntál – Národní kulturní památka. Areál zámku v Bruntále představuje zámek a přírodně krajinářský zámecký park se sallou terrenou, městským opevněním a kamennými plastikami. Původně gotický hrad u městských hradeb z 2. poloviny 15. století byl kolem roku 1580 přestavěn pány z Vrbna v renesanční zámek originálního půdorysu tvaru kruhové výseče. Do dnešní barokní podoby byl zámek upraven v letech 1766–1771, kdy už již patřil Řádu německých rytířů. Interiéry zdobené štukami a nástěnnými malbami jsou zařízené původním převážně barokním mobiliárem. Je zde umístěna zámecká obrazárna a knihovna i knihovna hradu Sovince. Zámek je sídlem regionálního muzea (Muzeum v Bruntále) v majetku Moravskoslezského kraje se stálými expozicemi a krátkodobými výstavami a kulturně společenskými akcemi. Půdorys – Předchůdcem zámku, poprvé zmiňovaném v roce 1506, byl pozdněgotický hrad, vybudovaný ve 2. polovině 15. století v severozápadním nároží městských hradeb, oddělený od města příkopem a vysokou hradbou s cimbuřím opisující půloblouk. U západní hradby stál dvoupatrový palác a u severní od roku 1513 palác jednopatrový, oba podsklepené. Po roce 1540 zahájili pánové z Vrbna, majitelé bruntálského panství v letech 1467–1621, přestavbu tohoto hradu v honosné renesanční sídlo, kdy byly původní paláce spojeny a dostavěny až k hradbě proti městu, k níž byl po celé její vnější straně nad příkopem přistavěn průčelní trakt. Zámek tak utvořil kompaktní trojkřídlou stavbu s unikátním půdorysem kruhové výseče s arkádovým nádvořím a 31 metrů vysokou hodinovou věží. Zámek Bruntál - osobní sídlo velmistra Německého řádu - Krátce po bělohorské porážce českých stavů, v roce 1621, kdy byl bruntálský zámek i s panstvím jeho dosavadním majitelům pánům z Vrbna zkonfiskován, jej získal Řád německých rytířů. Tento řád byl od svého vzniku institucí duchovní, řeholním společenstvím římskokatolické církve. Bruntálské panství se stalo osobní komendou představeného řádu, velmistra. Zámek jako osobní sídlo tohoto vysoce postaveného církevního hodnostáře (byť byl proto do jisté míry chápán jako stavba církevní povahy a někdy zařazován i do kategorie klášterů) se touto novou residenční rolí a reprezentačním charakterem zařadil k nejvýznamnějším objektům ve Slezsku a na severní Moravě. Obrazová sbírka arcivévody Evžena Habsburského - vznikla na našem území za dobu jeho působení ve funkci velmistra Řádu německých rytířů v letech 1894 – 1923. Představuje zajímavý soubor obrazů vynikajících evropských mistrů (zejména flámských, italských, francouzských) od 16. do 19. století, ale také obrazy dokumentační hodnoty, znázorňující výjevy z řádového života a zejména portréty řádových činitelů.  

PŘEDPOKLADY


Nemusíte se bát. Charakter a náročnost programu vždy uzpůsobujem Vašim přáním a schopnostem.

CELKOVÝ ČAS


Délku programu uzpůsobujem vašim požadavkům. Jsme schopni ho připravit na několik hodiny i několik dnů a nocí. Nejčastěji však produkujeme jednodenní a dvoudenní programy;

POČET ÚČASTNÍKŮ


Zpravidla pracujeme se skupinama od 10 do 150 osob.

DIVÁCI
VYBAVENÍ


Vhodné pohodlné oblečení, pevnou obuv (tenisky, trekové boty). V zimě je potřeba se obléci na zimu, v létě zase na léto.

POČASÍ


Program se dá realizovat za každého počasí. Vždy k němu zpracováváme i mokrou variantu.

OBJEDNÁVKY


Optimálně aspoň 30 dní předem ať máme čas vše připravit a domluvit. Čím dřív nás oslovíte, tím víc si budete moci vybírat. Vždy však uděláme všechno proto abyste byli spokojeni.

SEZONA


Těšíme se na Vás 365 dní v roce ! Pro akce a programy jsou vhodnější všední dny než víkendové. U menších skupin to však nehraje roli. V zimě koncipujeme aktivity více indoor, v létě outdoor.

LokalityBruntál
Česká republika
Jeseníky
Karlovice
Sovinec