čeština English Deutsch Polski Русский

Akce ve Štramberku Letenky Valašské království Zážitková univerzita

O nás | Jak na to? | Prodejní místa | Reference | Ke stažení | Mapa webu | Všeobecné podmínky | Ochrana osobních údajů | Spolupracujte s námi | Kontakt
Přihlášení prodejce | Košík

 

+420 774 668 011
+420 777 556 021

info@balickyzazitku.cz

SMART TOURISM SERVICES

Zážitky/aktivity pro každého Programy pro firmy a skupiny

Vyhledávač aktivit/zájezdů

 
 

Chci zasílat newsletter

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o.
I. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro služby a produkty cestovního ruchu (Balíčky zážitků, firemní akce, zábavné programy, zájezdy apod.) nabízené CK VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o., dále jen CK VK, nebo jeho autorizovanými prodejci, a jsou nedílnou součástí smluvních vztahů vznikajících při poskytování služeb cestovního ruchu CK VK třetím fyzickým nebo právnickým osobám. VOP jsou součástí každé smlouvy uzavřené mezi CK VK a klientem a určují část jejího obsahu, přičamž ustanovení smlouvy odchýlená od VOP mají přednost. Klient provedením rezervace, objednávky či uzavřením smlouvy s CK VK souhlasí s tím, aby se práva a povinnosti klienta a CK VK řídily VOP platnými k příslušnému datu rezervace, objednávky či uzavření smlouvy. Platné znění VOP je uveřejněno na www.balickyzazitku.cz, cestujeme.balickyzazitku.cz a případně dalších webových stránkách provozovaných CK VK, a jsou k dispozici na požádání v provozovně CK VK.
1.2. CK VK poskytuje také služby cestovního ruchu, které nejsou zájezdem dle zákona159/1999 – tzv. „Balíčky zážitků“ a prodává služby cestovního ruchu a zájezdy i jiných cestovních kanceláří. Podmínky při zprostředkování prodeje a prodej zájezdů a služeb jiných CK jsou popsány v bodě III. těchto VOP.
1.3. Účastníci zájezdu mohou být:
a) fyzické osoby starší 18 let;
b) osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let;
c) účastníci v rozmezí 15–18 let věku se souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu neúčastní.
1.4. Účast na zájezdu sjednává s CK VK buď účastník sám, nebo jeho zákonní zástupci, popř. fyzické či právnické osoby účastníkem pověřené. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům.
1.5. Klient odpovídá za věcnou i formální správnost své objednávky, zejména za správné uvedení svých osobních údajů, termínů a dalších podmínek významných pro služby poptávané u CK VK. CK VK neodpovídá za případnou škodu vzniklou v důsledku nesprávnosti údajů poskytnutých klientem. Při zadání poptávky či objednávky je klient povinen uvést specifické požadavky na poptávané služby, stejně jako uplatnit případnou slevu. Klient bere na vědomí, že později uplatněné specifické požadavky či slevy není možné při poskytnutí služby zohlednit. Klient rovněž bere na vědomí, že specifické požadavky na poptávanou službu mohou být zpoplatněny dodatečnými poplatky, které nebyly zahrnuty v základní ceně služby.
1.6. CK VK si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, která obsahuje nesprávné, rozporuplné nebo neúplné údaje klienta. O odmítnutí objednávky podle předchozí věty není CK VK povinna klienta informovat. CK VK je dále oprávněna odmítnout objednávku klienta, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky, opakovaně bez důvodu nehradí sjednané zálohy či cenu objednané služby, opakovaně nezasílá podepsané dokumenty, nebo který je při osobní objednávce v provozovně CK VK pod vlivem omamných látek.

1.7. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK VK a účastníky zájezdu se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Podmínkami.
1.8. Tyto VOP se nevztahují na:
I. práva a povinnosti mezi klientem a jiným pořadatelem zájezdu při poskytování zájezdu dle cestovní smlouvy uzavřené prostřednictvím CK VK. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného pořadatele zájezdu.

II. vztahy mezi klientem a pojišťovnou, a to ani v případě sjednání pojištění prostřednictvím CK VK. Klient je povinen se seznámit s pojistnou smlouvou včetně všeobecných pojistných podmínek a v případě potřeby se obracet přímo na pojišťovnu.

III. práva a povinnosti mezi klientem a dopravcem při uskutečňování letecké přepravy osob (dále jen „Letecká přeprava“), kterou pro klienta zprostředkuje Ck VK, ani na poskytování služeb dopravcem souvisejících s Leteckou přepravou. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného dopravce.

IV. práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem ubytování a jiných jednotlivých služeb cestovního ruchu, které pro klienta zprostředkuje CK VK. Uvedené vztahy se řídí podmínkami daného poskytovatele.


II. Druhy akcí, služeb a zájezdů
CK VK organizuje tyto druhy služeb:
2.1. Kombinace služeb cestovního ruchu nepřesahujících 24 hodin – tzv. „Balíčky zážitků“.
2.2. Forfait – zájezd na objednávku, souhrn služeb sjednaných na objednávku fyzické či právnické osoby podle jejich požadavků.
2.3. Sportovní a expediční, tj. s předem vyznačeným předběžným programem s možností dílčích změn v průběhu (vysokohorská turistika, paragliding, rafting, horolezectví apod.).
2.4. Prodej letenek, lodních lístků, slevových karet apod.
2.5. Výukové kurzy (školy) např. paragliding, horolezectví, potápění, keramika, řezbářství.
2.6. Organizaci školení, kongresů, prezentací.
2.7. Školní výcvikové kurzy.
2.8. Další služby v oblasti cestovního ruchu včetně sportovní činnosti.
2.9. Zprostředkování prodeje zájezdů a služeb jiných CK.

III. Podmínky pro zprostředkování prodeje a prodej zájezdů jiných CK
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prodeje a prodeji zájezdů (§ 1, odst. 1 zák. č.159/1999 Sb. a dle ust. § 642 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) a ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivých služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka.
3.1. CK VK je autorizovaným zprostředkovatelem zájezdů pořádaných českými a zahraničními cestovními kancelářemi (dále „pořadatel zájezdu“), se kterými má uzavřeny smlouvy, na základě kterých je CK VK oprávněna uzavírat s klienty jménem příslušného pořadatele zájezdu cestovní smlouvu a svým jménem inkasovat sjednanou cenu zájezdu. Pořadatelé zájezdů, jejichž zájezdy CK VK nabízí, jsou cestovními kancelářemi s příslušným podnikatelským oprávněním a jsou řádně pojištěny proti úpadku, to vše v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Cestovní smlouva se řídí právem dle sídla pořadatele zájezdu. Zájezdem se podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.
3.1.1. Nabídka zprostředkovávaných zájezdů prezentovaná na webech CK VK je sestavována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří - pořadatelů zájezdů. Pořadatelé zájezdů data pravidelně aktualizují na základě svého uvážení a potřeb. CK VK nezodpovídá za jejich správnost a případné následné změny.
3.1.2. CK VK si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, v nichž se vyskytují prokazatelně chybná data resp. údaje poskytnuté pořadatelem zájezdu, tj. ty objednávky, kde je kontrolou pracovníků CK VK zjištěna chyba dat na straně pořadatele zájezdu.
3.1.3. CK VK si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen a dalších údajů z důvodu uvedených v 3.1.1. Aktuální platnou cenu zájezdu CK VK vždy u pořadatele zájezdu ověří. Cena závazná je pak vždy cena a služby uvedené na platné cestovní smlouvě potvrzené pořadatelem zájezdu.
3.1.4. CK VK nabízí klientům možnost uzavřít s vybraným pořadatelem zájezdu cestovní smlouvu. Klient bere na vědomí, že práva a povinnosti z cestovní smlouvy vznikají pouze pořadateli zájezdu a klientovi, jsou upraveny obchodními podmínkami pořadatele zájezdu, přičemž CK VK v tomto vztahu vystupuje pouze jako zprostředkovatel.
3.1.5. Klient bere na vědomí, že za poskytnutí zájezdu dle cestovní smlouvy nese odpovědnost výhradně pořadatel zájezdu dle svých obchodních podmínek, nikoli CK VK, která není pořadatelem zájezdu, a proto neodpovídá za jeho řádnou a včasnou realizaci zájezdu a ani za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti se zájezdem.
3.1.6. Klient bere na vědomí, že pořadatelé zájezdů si vyhradili právo na změnu údajů o zájezdech uveřejněných na webových stránkách CK VK a že závazné údaje o vybraném zájezdu budou obsaženy v návrhu cestovní smlouvy. Klient bere na vědomí, že CK VK nenese odpovědnost za správnost a aktuálnost dat uveřejněných na webových stránkách CK VK, která jí poskytují o zájezdech pořadatelé zájezdů, a to včetně fotografií k zájezdům. Klient má právo vyžádat si od CK VK další informace k nabízenému zájezdu. CK VK klientovi tyto další informace poskytne, jakmile je získá od pořadatele zájezdu.
3.1.7. V zájmu co nejlepší a nejúplnější informovanosti klienta poskytuje CK VK tzv. obecné informace k ubytovacím zařízením a zájezdům v případě, že jsou k dispozici. Tyto obecné informace obvykle sdružují informace od různých pořadatelů zájezdu k témuž ubytovacímu zařízení a službám v zařízení poskytovaných. Tyto obecné informace jsou neoficiálním, právně nezávazným, informativním a doplňujícím popisem zařízení a služeb. Klient je povinen seznámit se s popisem zájezdu a konkrétních služeb do zájezdu zahrnutých v popisu zájezdu pořadatele, který je na webu k dispozici pro každý jednotlivý termín zájezdu. Pokud se obecné informace liší od informací pořadatele zájezdu, platí informace pořadatele.
3.2. CK VK je oprávněna zprostředkovávat též prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu. Klient v takovém případě uzavírá s CK VK smlouvu, jíž představuje tzv. Potvrzení o závazném objednání služeb.
3.3. CK VK vlastní též koncesní listinu na činnost „Provozování cestovní kanceláře“. Pokud je tedy na cestovní smlouvě uvedena jako pořadatel CK VK, smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. a Občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů a dále je upraven těmito podmínkami.

OBJEDNÁVKA
3.4. Objednávku zájezdu je klient oprávněn provést prostřednictvím tzv. „on-line“ formuláře na webových stránkách CK VK (www.balickyzazitku.cz, http://cestujeme.balickyzazitku.cz) nebo tzv. „off-line“, tj. telefonicky, faxem či e-mailem nebo osobně ve kterékoliv provozovně CK VK.
3.5. Pokud má objednávka zájezdu všechny potřebné náležitosti a pořadatel zájezdu potvrdí, že zájezd je volný, CK VK provede u pořadatele zájezdu rezervaci vybraného zájezdu pro klienta. Toto je možné učinit pouze v průběhu provozní doby CK VK a zároveň provozní doby pořadatele zájezdu.
V případě, že pořadatel zájezdu rezervaci:
a) nepotvrdí z důvodu vyprodání kapacit, CK VK o této skutečnosti klienta informuje bez zbytečného odkladu,
b) potvrdí, CK VK klienta informuje o délce platnosti rezervace a zašle mu pokyny k uzavření cestovní smlouvy na vybraný zájezd,
c) nepotvrdí z důvodu požadavku na okamžitý tj. přímý nákup bez provedení předběžné rezervace, požádá CK VK klienta, v případě jeho trvajícího zájmu o daný zájezd, o uhrazení aktuálně platné a CK VK známé ceny zájezdu na účet CK VK a podepsání návrhu cestovní smlouvu. Po připsání částky na účet CK VK a obdržení klientem potvrzené cestovní smlouvy provede CK VK pro klienta závazný nákup zájezdu u pořadatele zájezdu. Přímý nákup zájezdu bez předchozí rezervace nemusí být pořadatelem zájezdu potvrzen. Pak CK VK postupuje takto:
c1) není-li přímý nákup potvrzen z důvodu vyprodání kapacit, pak CK VK vrátí klientovi jím uhrazenou částku v plné výši bez zbytečného odkladu a cestovní smlouva nenabývá platnosti;
c2) není-li nákup potvrzen z důvodu vyprodání kapacit zájezdu v dané cenové hladině a nákup lze potvrdit pouze za vyšší resp. nižší cenu, pak CK VK informuje o této skutečnosti klienta bez zbytečného odkladu a dle přání klienta nákup potvrzuje po uhrazení navýšené ceny klientem a klientem podepsané cestovní smlouvy resp. CK VK vrací přeplatek vzniklý s úhradou nakupovaného zájezdu.
3.6. V některých případech je nutné, aby CK VK zájezd poptávaný klientem nejdříve vyžádala u pořadatele zájezdu. V takovém případě je CK VK oprávněna od klienta požadovat složení zálohy až do výše 100 % předpokládané ceny zájezdu. V případě neúspěšné rezervace takového zájezdu bude složená záloha vrácena klientovi zpět v plné výši bez zbytečného odkladu. Klient bere na vědomí, že v případě úspěšné rezervace takového zájezdu „na vyžádání“ u pořadatele, se po potvrzení rezervace pořadatelem stává rezervace „na vyžádání“ automaticky závaznou objednávkou a vztahují se na ni storno podmínky pořadatele.
3.7. Nestanoví-li návrh cestovní smlouvy jinak, rozumí se cenou „za dítě“ cena platná pro dítě na jedné přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob. Věkovou hranici dítěte určuje pořadatel zájezdu.
3.8. Je-li k zájezdu pořadatelem zájezdu nebo CK VK nabízeno více možností slev (např. časová, seniorská aj.), pak tyto jednotlivé slevy mezi sebou nelze sčítat, není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak. V tomto případě CK VK doporučí klientovi pro něj nejvýhodnější slevu či kombinaci slev.
3.9. Plánuje-li klient přepravu nadměrných, sportovních či jiných ne běžných zavazadel nebo přepravu zvířat, je klient povinen CK VK informovat v době provedení nezávazné objednávky. CK VK ověří možnost přepravy takových zavazadel u pořadatele zájezdu a cenu v případě, že přeprava je možná. Přeprava takových zavazadel je vždy na zpětné potvrzení pořadatele resp. dopravce. Závazné objednání přepravy takových zavazadel provede CK VK až po uhrazení poplatku stanoveného pořadatelem resp. dopravcem klientem.
3.10. CK VK si vyhrazuje právo neposkytnout bonusy, dárky a jiné služby poskytované CK VK k zakoupenému zájezdu zdarma společně cestujícím skupinám nad 6 osob. Na bonusy poskytované zdarma není právní nárok. Marketingové akce, slevové akce a jiné podobné akce CK VK vztahující se na prodej zájezdů vyhlášené a veřejně inzerované platí jednorázově, tj. pro jeden nákup uskutečněný klientem, přičemž platnost takové akce je 3 měsíce od její první veřejné prezentace, pokud v podmínkách akce není uvedeno jinak.
3.11. Po výběru zájezdu z nabídky CK VK zašle CK VK klientovi emailem nebo poštou návrh cestovní smlouvy obsahující údaje z objednávky zájezdu a rezervace provedené u pořadatele zájezdu a další informace týkající se vybraného zájezdu, a to včetně smluvních podmínek pořadatele zájezdu a certifikátu pojištění pořadatele proti úpadku.
3.12. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka zájezdu se stává závaznou okamžikem uhrazení zálohy či ceny zájezdu na účet CK VK a podpisem návrhu cestovní smlouvy.
3.13. Klient je povinen doručit CK VK cestovní smlouvu opatřenou svým podpisem spolu s dokladem o zaplacení ceny zájezdu před uplynutím doby platnosti rezervace, jinak rezervace zanikne, cestovní smlouva nebude uzavřena a v případě trvajícího zájmu o zájezd bude nutné provést novou rezervaci zájezdu, přičemž CK VK nemůže zaručit platnost původní nabídky.
3.14. Klient svým podpisem návrhu cestovní smlouvy potvrzuje, že:
a) mu byly spolu s návrhem cestovní smlouvy zaslány smluvní podmínky pořadatele zájezdu, které tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi klient i ostatní cestující souhlasí,
b) mu byly před uzavřením cestovní smlouvy předány informace s podrobným vymezením zájezdu, zejména informace týkající se ubytování, jeho polohy, kategorie, stupně vybavenosti, dále informace o druhu, charakteru a kategorii dopravního prostředku a cesty, a dále o způsobu a rozsahu stravování, případně o dalších službách, pokud jsou součástí zájezdu; všechny sjednané služby jsou na cestovní smlouvě uvedeny;
c) mu byl předán doklad, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění proti úpadku cestovní kanceláře, zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsobu oznámení pojistné události,
d) se seznámil s podmínkami cestovního pojištění, pokud mu bylo vystaveno,
e) je oprávněn cestovní smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující osoby klienta k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily.
3.15. Cestovní smlouva podepsaná klientem vstupuje v platnost okamžikem, kdy tuto potvrdí pořadatel zájezdu.
3.16. V případě, že pořadatel zájezdu návrh cestovní smlouvy podepsané klientem nepotvrdí, cestovní smlouva není uzavřena. CK VK je povinna o tom klienta písemně informovat bez zbytečného odkladu a je povinna vrátit klientem zaplacenou zálohu či cenu zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 21 dní od okamžiku, kdy se CK VK dozví, že pořadatel zájezdu návrh cestovní smlouvy nepotvrdil.
3.17. Liší-li se údaje uvedené v cestovní smlouvě od údajů uvedených v obecném popisu zájezdu nebo nabídkách CK VK, platí a závazné jsou údaje uvedené v cestovní smlouvě. Klient svým podpisem potvrzuje správnost údajů o cestujících na cestovní smlouvě a zároveň kontroluje, že vyjmenované služby odpovídají objednávce. V případě nesrovnalosti je klient povinen CK VK bez odkladu informovat. Pokud klient cestovní smlouvu svým podpisem potvrdí, má se za to, že je vystavena v souladu s jeho požadavky.

POKYNY K ZÁJEZDU
3.18. Pokyny k zájezdu jsou klientovi zasílány elektronicky emailem nebo poštou, dle požadavků pořadatele a to buď přímo jím nebo prostřednictvím CK VK.
3.19. Klient bere na vědomí, že:
a) je povinen řídit se pokyny pořadatele zájezdu k nástupu na zájezd a dalšími instrukcemi vydanými pořadatelem v souvislosti se zakoupeným zájezdem, zejména je povinen dostavit se k nástupu na zájezd dle pokynů, tj. vždy s dostatečným předstihem a uzpůsobit tomu svoji individuální dopravu do místa nástupu na zájezd;
b) je povinen písemně informovat CK VK, pokud nejpozději tři pracovní dny před začátkem zájezdu pokyny od pořadatele zájezdu nebo CK VK neobdrží;
c) v případě nákupu zájezdu resp. jednotlivé služby cestovního ruchu, kdy pořadatelem zájezdu resp. poskytovatelem služby je cestovní kancelář se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, obdrží klient cestovní doklady v cizím jazyce doplněné průvodní dopisem CK VK v češtině. CK VK na žádost klienta provede seznámení klienta se zněním dokladů v cizím jazyce nebo příslušné doklady klientovi na jeho žádost přeloží.

PLATBA
3.20. Klient je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební kartou anebo den připsání platby na účet CK VK. Za běžné zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před zahájením zájezdu zaplatí klient zpravidla 60% z konečné ceny zájezdu, evt. 60% z celkové ceny zájezdu před slevou, následně pak jeden kalendářní měsíc před nástupem na zájezd doplatí zbylou částku do konečné ceny zájezdu. Přesný rozpis plateb zálohy a doplatků určí CK VK dle aktuálních podmínek a požadavků stanovených pořadatelem zájezdu. Zájezdy typu "lastminute" a zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu hradí klient jednorázově v plné výši CK VK.
3.21. Termíny pro platbu zálohy, splátek a doplatku ceny jsou pro klienta závazné a CK VK neodpovídá za následky zpožděné platby ze strany klienta (např. navýšení stornopoplatků, zrušení rezervace objednaného zájezdu pořadatelem, tj. odstoupení pořadatele zájezdu od cestovní smlouvy).
3.22. V případě, že klient zájezd hradí v jednotlivých splátkách (tj. záloha a doplatek, evt. doplatky) dle stanoveného platebního kalendáře pořadatele resp. CK VK a neuhradí-li splátku v souladu s dohodnutým platebním kalendářem, pak si CK VK vyhrazuje právo zájezd objednaný u pořadatele zrušit, tak, aby dalším prodlením nevznikaly CK VK a klientovi další náklady spojené s nárůstem stornopoplatků. Záloha dosud klientem uhrazená bude použita na úhradu vzniklých stornopoplatků. O zrušení objednávky zájezdu z důvodu neúhrady jednotlivých splátek bude klient bez zbytečného odkladu písemně informován.

STORNO
3.23. Klient je oprávněn stornovat nezávaznou objednávku resp. rezervaci zájezdu nebo služeb bez stornopoplatků do okamžiku složení zálohy a podpisu cestovní smlouvy. Po podpisu cestovní smlouvy v případě zájezdu či smlouvy v případě jednotlivých služeb a úhradě zálohy či celé částky pak pouze dle storno podmínek pořadatele zájezdu resp. poskytovatelů služeb. Storno musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno do CK VK bez zbytečného odkladu v provozní době CK VK. Pro stanovení výše stornopoplatku, pokud nastalo, je rozhodující čas doručení storna pořadateli zájezdu resp. poskytovateli služeb, je tedy třeba brát v úvahu i provozní dobu pořadatele zájezdu.
3.24. Storno závazné objednávky zájezdu resp. platné cestovní smlouvy se řídí storno podmínkami pořadatele zájezdu a jím stanovených lhůt; pro případnou refundaci zaplacené ceny nebo její části prostřednictvím CK VK se doba eventuelní refundace zaplacené částky prodlužuje o lhůtu nejdéle 21 dní, během které se CK VK zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit, vždy však bez zbytečného odkladu.
3.25. CK VK si vyhrazuje právo na zrušení bonusů, dárků a jiných služeb poskytnutých CK VK klientovi k zakoupenému zájezdu, pokud klient tyto bonusy k zájezdu prokazatelně nevyužije (např. z důvodu storna zájezdu).
3.26. V případě storna zájezdu, u kterého byl klientovi poskytnut bonus ve formě slevy zájezdu, bude klientovi vrácena částka dle storno podmínek pořadatele zájezdu ponížená o slevu poskytnutou CK VK.
3.27. V případě, že pořadatelem zájezdu je CK VK, je CK VK oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
3.27.1. Zrušit zájezd je CK VK dále oprávněna do 14-ti dnů před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob nutných pro realizaci takového zájezdu uvedeného na stránkách CK VK, pokud bude z tohoto důvodu zájezd zrušen. V takovém případě bude klient bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy. V případě, že klient neakceptuje změnu cestovní smlouvy, bude klientovi vrácena jím uhrazená částka, klientovi však nevzniká nárok na odškodnění.
3.27.2. CK VK má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na CK VK rozumně požadovat.
3.27.3. Jestliže CK VK jí pořádaný zájezd nebo jednotlivé služby jí poskytované a pořádané, zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu CK VK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK VK takový zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je CK VK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co uhradil podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK VK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je CK VK povinna takto vzniklý rozdíl klientovi bez zbytečného odkladu vrátit.
3.28. Je-li CK VK nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky smlouvy, může klientovi navrhnout změnu cestovní smlouvy. Pokud navrhovaná změna cestovní smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li CK VK změnu cestovní smlouvy z důvodu výše uvedeného, má klient právo rozhodnout, zda bude se změnou cestovní smlouvy souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je klient povinen uhradit CK VK rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK VK právo od smlouvy odstoupit.
3.29. CK VK si vyhrazuje právo operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb i v jeho průběhu, pokud není možné z objektivních důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je CK VK povinna zabezpečit pokud možno služby shodné nebo blížící se službám dohodnutým v cestovní smlouvě. Zrušení části zájezdu či jednotlivé služby v programu zájezdu z důvodů, které nemůže CK VK ovlivnit, nejsou důvodem ke zrušení zájezdu ze strany klienta.
3.30. Klient má právo kdykoliv před zahájením zájezdu či zahájení čerpání služeb odstoupit od cestovní smlouvy nebo smlouvy s CK VK, přičemž toto odstoupení musí CK VK doručit písemně. Pokud klient odstoupí od cestovní smlouvy resp. smlouvy na jednotlivé služby, pak je povinen uhradit stornopoplatky uvedených na dané cestovní smlouvě, resp. smlouvě.

CESTOVNÍ DOKLADY
3.31. Klient je povinen:
a) v dostatečném časovém předstihu, nejlépe však před provedením závazné objednávky zájezdu, u sebe a všech dalších cestujících osob včetně dětí zkontrolovat platnost cestovních dokladů a ověřit podmínky vstupu do všech cílových a tranzitních destinací, které během zájezdu navštíví, zejména vstupní formality a vízové požadavky. Klient bere na vědomí, že CK VK ani pořadatel zájezdu nenesou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v důsledku odmítnutí vstupu klienta či dalších cestujících osob do země cílové nebo tranzitní destinace či odmítnutí odbavení k přepravě do takové destinace; Některé z informací uvedených na webových stránkách přebírá CK VK z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné (např. MZV ČR); CK VK však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací.
b) zajistit si potřebná pobytová a tranzitní víza, pokud nejsou součástí zájezdu;
c) zajistit, aby jak klient, tak i další cestující osoby splňovaly zdravotní či jiné požadavky potřebné pro cestu či pobyt ve všech cílových i tranzitních destinacích;
d) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit;
e) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodní zdravotnické předpisy.

REKLAMACE
3.32. Reklamaci podává osoba, která podepsáním uzavřela cestovní smlouvu na zájezd nebo jí zplnomocněný zástupce. Postupy pro reklamaci služeb zájezdu jsou popsány ve VOP pořadatele zájezdu.
3.33. Případné reklamace k zájezdu či službám doporučuje CK VK řešit přímo na místě pobytu s delegátem nebo recepcí ubytovacího zařízení, tak, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny.
3.34. V případě zjištění vad zájezdu (tj. služeb poskytnutých pořadatelem zájezdu), kdy pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář se sídlem v ČR, je klient oprávněn tyto vady reklamovat u pořadatele zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od poskytnutí služby, nebo nebyla-li služba poskytnuta, ode dne, kdy služba měla být poskytnuta. CK VK doporučuje podat reklamaci písemnou formou. Klient je povinen k reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem pořadatele zájezdu, případně další relevantní doklady, např. fotografie, za předpokladu že je má k dispozici. CK VK klientovi doporučuje si takový zápis na místě pořídit a potvrdit.
3.35. V případě zjištění vad zájezdu (tj. služeb poskytnutých pořadatelem zájezdu), kdy pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář se sídlem nebo místem podnikání v jiném členském státě EU nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor je klient oprávněn tyto vady reklamovat u pořadatele zájezdu, přičemž lhůty jsou určeny právem státu sídla pořadatele. Např. v případě pořadatele zájezdu se sídlem resp. místem podnikání v Německu je třeba reklamaci podat do 30 dnů od posledního dne zájezdu, přičemž pořadatel zájezdu je povinen vyjádřit se k reklamaci v zákonné lhůtě. CK VK doporučuje podat reklamaci písemnou formou. Klient je povinen k reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený delegátem pořadatele zájezdu, případně další relevantní doklady, např. fotografie, jsou-li k dispozici. CK VK klientovi doporučuje si takový zápis na místě pořídit a potvrdit delegátem či recepcí ubytovacího zařízení.
3.36. Reklamaci vad zájezdu může klient, doporučujeme písemně, uplatnit také prostřednictvím CK VK. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CK VK, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace pořadateli zájezdu prostřednictvím CK VK, spadá reklamace výhradně do kompetence pořadatele zájezdu a CK VK nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek. Klient bere dále na vědomí, že v případě předání reklamace pořadateli zájezdu, spadá reklamace výhradně do kompetence pořadatele zájezdu a řídí se podmínkami dle platných zákonů v zemi sídla pořadatele zájezdu. CK VK bude s klientem průběžně v kontaktu a bude k dořešení reklamace maximálně nápomocna, nemůže však délku reklamačního řízení a její výsledek ovlivnit. Bude-li v rámci reklamačního řízení uznána finanční kompenzace, která bude ze strany pořadatele zájezdu převedena na účet CK VK, bude tato kompenzace klientovi vrácena ve lhůtě nejpozději 21 dní od okamžiku, kdy bude příslušná finanční částka připsána na účet CK VK.
3.37. Klient bere na vědomí, že v případě, že žádá podání reklamace zájezdu u pořadatele zájezdu prostřednictvím CK VK, musí CK VK jeho žádost vždy písemně potvrdit jako přijatou. Není-li přijetí reklamace ze strany CK VK klientovi písemně potvrzeno, považuje se reklamace za nedoručenou a není tedy zahájeno reklamační řízení.
3.38. Předmětem reklamace mohou být pouze ty sjednané služby, které jsou klientem hrazené. Služby označované jako bonus, dárek apod., které jsou klientovi poskytnuté zdarma, nelze reklamovat.
3.39. Klient má právo po svém návratu ze zájezdu zaslat prostřednictvím webových stránek CK VK k zakoupenému zájezdu recenzi a poskytnout tak informace o kvalitě ubytování a služeb dalším potencionálním klientům CK VK. Klient bere na vědomí, že CK VK je oprávněna recenzi uveřejnit dle svého uvážení, případně uveřejnění klientem zaslané recenze odmítnout bez uvedení důvodu. O odmítnutí uveřejnění recenze není CK VK povinna klienta informovat. Odesláním recenze dává klient souhlas k uveřejnění této recenze na webech CK VK. Zároveň klient souhlasí s tím, že CK VK může doručené recenze upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy pořadatelů, leteckých společností nebo jiná jména.

IV. Podmínky pro zprostředkování letecké přepravy osob
4.1. CK VK zprostředkovává pro klienty možnost uzavřít s vybraným dopravcem Smlouvu o letecké přepravě osob a o poskytnutí dalších souvisejících služeb („Smlouvy“) pouze na základě těchto obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření Smlouvy.
4.2. Klient bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy vznikají práva a povinnosti týkající se Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb klientovi a dopravci. CK VK vystupuje ve vztahu mezi klientem a dopravcem pouze jako zprostředkovatel při uzavírání Smlouvy.
4.3. Klient bere na vědomí, že CK VK nezajišťuje Leteckou přepravu ani poskytování souvisejících služeb, a z tohoto důvodu neodpovídá za řádné a včasné uskutečnění Letecké přepravy a poskytnutí souvisejících služeb či za způsobení úrazu, onemocnění, ztrátu ani poškození věcí či jiného majetku klienta v souvislosti s Leteckou přepravou.
4.4. Klient může dle své volby provést svoji objednávku letenek, příp. souvisejících služeb
a) prostřednictvím elektronické on-line rezervace přes internet na webových stránkách www.balickyzazitku.cz, http://cestujeme.balickyzazitku.cz, popř. na dalších stránkách provozovaných CK VK,
b) telefonicky, faxem nebo e-mailem, nebo
c) osobně v provozovně CK VK.
4.5. Při uzavření Smlouvy jakýmkoli z výše uvedených způsobů je klient povinen na vyžádání předložit doklad totožnosti a prokázat další údaje nutné k řádnému zajištění Letecké přepravy, např. pro identifikaci osoby pro účely letecké přepravy, požadavek na přepravu nestandardních věcí, tj. zejména zvířata, zbraně, sportovní potřeby. Klient bere na vědomí, že dopravci mohou v souladu s jejich přepravními podmínkami vyžadovat za dodatečnou změnu údajů či přepravu nestandardních věcí úhradu poplatků, případně mohou klienta vyloučit z přepravy bez nároku na vrácení ceny Letecké přepravy.
4.6. Rezervací prostřednictvím systému pro elektronické online rezervace, telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v provozovně CK VK klient činí závazně svoji objednávku Letecké přepravy, příp. dalších služeb, a bezvýhradně souhlasí s těmito VOP. Po obdržení objednávky, a případném jejím potvrzení ze strany dopravce (je-li to dle podmínek dopravce nutné), je klientovi zasláno ze strany CK VK potvrzení jeho objednávky s uvedením údajů o objednané Letecké přepravě, souvisejících službách, dopravci a celkové ceně, a to:
a) elektronickou formou na e-mail, který klient uvedl při rezervaci, v případě elektronické on-line rezervace, nebo
b) sjednaným způsobem (např. poštou, elektronickou formou), v případě rezervace provedené telefonicky, faxem, elektronickou poštou či osobně v provozovně CK VK.
4.7. Klient bere na vědomí, že:
a) do okamžiku uhrazení celkové ceny (tj. ceny zahrnující cenu letenky, letištní, palivové a ostatní poplatky, cenu dalších objednaných služeb, odměnu za zprostředkování, apod.) není potvrzení objednávky závazné a rezervace letenky, příp. dalších služeb, může být změněna.
b) do okamžiku vystavení letenky může být celková cena letenky, příp. dalších služeb, změněna, a CK VK má nárok na doplatek do aktuální výše ceny letenky při jejím vystavení.
c) do okamžiku vystavení letenky si dopravce vyhrazuje právo změnit termín pro vystavení letenky, změnit výši ceny letenky nebo letištních poplatků.
d) možné způsoby platby ceny letenky, příp. dalších služeb, závisí na době, do které je třeba u provedené rezervace vystavit letenku. Konkrétní lhůtu k zaplacení ceny letenky určuje ke konkrétnímu cenovému tarifu dopravce.
e) Za zprostředkování možnosti uzavřít smlouvu o letecké přepravě osob si CK VK účtuje poplatek za zprostředkování - transakční poplatek - dle platného ceníku.
4.8. Smlouva mezi klientem a dopravcem je uzavřena v den, kdy klient po ověření platnosti provedené rezervace letenky, příp. dalších služeb, CK VK uhradí celkovou cenu. Den úhrady se řídí bodem 9.4. VOP. CK VK je povinna vystavit letenky v den uzavření Smlouvy. Uhrazením celkové ceny klient potvrzuje, že mu byly ze strany CK VK poskytnuty všechny potřebné informace (včetně stornovacích a reklamačních podmínek) a související dokumenty. Klient je povinen seznámit se s podmínkami dopravce pro změnu již vystavené letenky (např. změna data letu).
4.9. Následující pracovní den po uzavření Smlouvy je CK VK povinna předat či zaslat klientovi objednané letenky.
4.10. Veškeré návrhy na změny či zrušení Smlouvy, pokud to Smlouva či podmínky dopravce připouštějí, je Klient povinen činit u dopravce nebo, připouštějí-li to podmínky dopravce, prostřednictvím CK VK.
4.11. Klient bere na vědomí, že reklamace Letecké přepravy či souvisejících služeb je možno činit pouze způsobem uvedeným v podmínkách dopravce. CK VK není oprávněna uznávat ani vyřizovat jakékoliv reklamace klienta, které se týkají Letecké přepravy či souvisejících služeb. Reklamace je nutné činit, není-li v reklamačních podmínkách dopravce uvedeno jinak, v případě
a) vad, které je možno odstranit ihned, bez zbytečného odkladu u pověřené osoby dopravce,
b) ostatních vad, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uskutečnění Letecké přepravy u dopravce nebo prostřednictvím CK VK.
4.11.1. Za přepravu zavazadel odpovídá přepravce. Za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce z EU kdekoliv na světě může klient žádat náhradu max. do výše 1.000 SDR. Je-li zavazadlo poškozeno, zpožděno, ztraceno nebo zničeno, musí cestující co nejdříve podat písemnou stížnost leteckému dopravci. V případě poškození odbaveného zavazadla musí cestující podat písemnou stížnost do 7 dnů a v případě zpoždění do 21 dnů, v obou případech ode dne, kdy bylo zavazadlo cestujícímu předáno. Pokud letecký dopravce, který skutečně provádí let, není totožný s leteckým dopravcem uzavírajícím smlouvu, má cestující právo podat stížnost nebo vznést nárok na náhradu škody vůči oběma. Pokud je obchodní firma nebo kód leteckého dopravce vyznačen na letence, je tento letecký dopravce leteckým dopravcem, s nímž byla uzavřena smlouva. Nárok lze uplatnit u leteckého dopravce, s nímž byla uzavřena smlouva (zakoupením letenky), nebo v případě, že jde o různé společnosti i u dopravce, který let ve skutečnosti provozuje.
4.12. V případě, že Klient učiní reklamaci prostřednictvím CK VK, CK VK předá reklamaci dopravci k vyřízení a dále informuje klienta o průběhu a výsledku reklamace. Klient bere na vědomí, že mu v tomto případě nevznikají jakékoli nároky vůči CK VK, která je mu v řízení o reklamaci pouze nápomocna. Klient bere dále na vědomí, že i v případě předání reklamace dopravci prostřednictvím CK VK, spadá reklamace výhradně do kompetence dopravce a CK VK nemůže ovlivnit dobu pro vyřízení reklamace ani její výsledek.
4.13. CK VK je oprávněna poskytovat jakékoli náhrady pouze v souladu s příslušnými podmínkami dopravce.
4.14. CK VK odpovídá pouze za splnění svých povinností souvisejících s uzavřením Smlouvy, tj. zejména za
a) řádné a včasné oznámení dopravci, že byla učiněna objednávka a následně uzavřena Smlouva,
b) řádné a včasné zajištění potvrzení objednávky ze strany dopravce, pokud to vyžadují podmínky dopravce,
c) řádné vystavení letenky či jiného cestovního dokladu,
d) řádné předání potřebných dokladů dopravci,
e) řádné oznámení změn, příp. zrušení Smlouvy dopravci i klientovi, a to bez zbytečného odkladu poté, co CK VK je o takové změně písemně informována,
f) řádné a včasné poukázání ceny Letecké přepravy a ceny za související služby na účet dopravce.
4.15. Klient bere na vědomí, že CK VK není povinna zjišťovat případné změny v rezervaci před zakoupením letenky či změny podmínek Letecké přepravy po zakoupení letenky a tyto informace sdělovat klientovi. V souladu s bodem 4.14. písm. e) je tyto informace povinna podat pouze v případě, když jsou ji tyto sděleny alespoň jeden pracovní den předem.
4.16. Klient je povinen po zakoupení letenky, příp. souvisejících služeb, písemně sdělit CK VK své platné kontaktní údaje (jakož i změnu těchto údajů) pro případ oznámení změny letu či jeho podmínek. V případě neplatnosti písemně sdělených kontaktních údajů CK VK neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé klientovi v důsledku nedoručení oznámení změn. Uvedením kontaktních údajů Klient souhlasí, aby jej CK VK kontaktovala na kterémkoli z uvedených kontaktních údajů, a je plně odpovědný za zajištění své dostupnosti na všech uvedených kontaktních údajích.
4.17. Klient odpovídá zejména za:
a) dodržování vízových předpisů po celou dobu letu i pobytu v cílové zemi, tedy i vízové povinnosti při pobytu v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, a zajištění potřebných víz,
b) správnost předaných údajů,
c) ověření případných změn letu po zakoupení letenky (nutno ověřit u příslušného dopravce),
d) ověření aktuálního termínu odletu před odletem u dopravce, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek,
e) včasné dostavení se k odletu.
4.18. Klient je povinen:
a) zkontrolovat správnost údajů v rezervaci a následně v přepravním dokladu (zejména osobní údaje, data, trasu, návaznost přestupů), přičemž převzetím letenky či itineráře letu potvrzuje, že tyto údaje zkontroloval a že s nimi souhlasí,
b) seznámit se s podmínkami pro změnu či storno již vystavené letenky,
c) využít první úsek cesty dle rezervace a využít kupóny v pořadí určeném v letence,
d) rekonfirmovat (znovu potvrdit) zpáteční let, a to 72 hodin před odletem přímo dopravci,
e) ověřit si povolenou váhu zavazadel,
f) dodržovat Přepravní podmínky zveřejněné na webových stránkách dopravce.
4.19. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
a) storno letenky a lhůta pro případnou refundaci se řídí podmínkami dopravce (letecké společnosti) u vybraného tarifu,
b) v případě storna letenky je transakční poplatek (poplatek za zprostředkování) za vystavení letenky nevratný a za provedení storna letenky si CK VK může účtovat odměnu dle platného ceníku, transakční poplatek za vystavení letenky je nevratný také v případě storna letenky z důvodu změny letového řádu ze strany dopravce, c) poskytování ostatních služeb (cestovní pojištění, pojištění proti storno poplatkům atd.) se řídí podmínkami poskytovatele příslušné služby,
d) v případě, že má klient zájem o doplňkové služby (pojištění proti stornu, doprovod klienta, speciální jídlo), je povinen o tom informovat CK VK při objednávce,
e) v případě změny data odletu u vystavené letenky, umožňují-li její provedení podmínky tarifu, má dopravce právo na doplacení aktuální výše ceny letenky a letištních a palivových poplatků ke dni změny, došlo-li k navýšení oproti datu vystavení letenky,
f) v případě nízkonákladových leteckých společností existuje vyšší riziko změny či zrušení letu ze strany dopravce. Povinnost a možnost poskytnutí náhradního spojení dopravcem v takových případech může být omezena,
g) klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že lhůta pro refundaci ceny letenky po odečtení stornovacích a transakčních poplatků, kterou si vyhrazuje dopravce, se prodlužuje o lhůtu 21 dní, během které se CK VK zavazuje příslušnou částku klientovi vyplatit.
V. Vznik smluvních vztahů
5.1. Smluvní vztah mezi CK VK a klientem vzniká zpravidla těmito způsoby:
- zaplacením kupní ceny „Balíčku zážitků“ nebo požadované služby;
- v případě zájezdu uzavřením řádně vyplněné a podepsané písemné Cestovní smlouvy. Uzavřením je považováno doručení podepsané cestovní smlouvy do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku). Zaplacením služeb klient potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Klient může zakoupit Balíček zážitků a jiné služby cstovního ruchu osobně v některém prodejním místě společnosti CK VK, v síti vybraných informačních center, hotelů, cestovních kanceláří, cestovních agentur, na stránkách www.balickyzazitku.cz. Při zakoupení balíčku obdrží zážitkový kupon nebo autorizační kód k čerpání služby.
5.2. V případě zájezdu na objednávku se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
5.3. V případě objednání ostatních služeb se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
5.4. Smluvní vztah může vzniknout i prostřednictvím obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
5.5. Pokud účastník zastupuje více účastníků a uzavírá smlouvu v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas tuto smlouvu uzavřít, a poskytnout osobní údaje těchto osob CK ke shromáždění a zpracování a bere na sebe odpovědnost i za jejich závazky vůči CK VK.
5.6. Podmínkou ke vzniku smluvního vztahu (přihlášení na zájezd nebo akci) je vyplnění přihlášky účastníkem a jeho souhlas s těmito „Všeobecnými podmínkami Cestovní kanceláře Valašské království s.r.o.“.

VI. Předmět služeb a způsob jejich zajišťování
6.1. Předmětem zajišťování jsou aktivity, akce, zájezdy, ubytovací, stravovací, přepravní, tlumočnické, průvodcovské a jiné služby, které jsou organizovány CK VK nebo partnerskými aubjekty a CK, a klientům poskytovány za úplatu. Tyto služby zajišťuje CK VK vlastními silami nebo zprostředkováním a obstaráním služeb, dodávaných tuzemskými či zahraničními dodavateli.
6.2. Předmětem zajištění ve smyslu těchto podmínek však není činnost při prodeji přepravních dokladů a vybraných zájezdů, kterou CK VK obstarává na základě objednávky u tuzemských a zahraničních dopravců, případně jiných cestovních kanceláří.
6.3. CK VK zpravidla zajišťuje své služby a přepravní doklady pro jednotlivé účastníky akcí a zájezdů na jméno. Převod na jinou osobu (osoby) je možný jen se souhlasem CK VK.
6.4. Vymezení zájezdu nebo akce v katalogu obsahuje termín, program, služby poskytnuté během zájezdu nebo akce a cenu zájezdu nebo akce.
6.5. V programu zájezdu nebo akce jsou uvedeny pouze podstatné body programu (na trase pouze významné zastávky).
6.6. Realizace zájezdu nebo akce je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v katalogu nebo ve smlouvě – objednávce. CK VK je povinna informovat zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 5 dní před stanoveným datem poskytnutí první služby.

VII. Práva a povinnosti účastníků produktů, akcí, programů, výletů a zájezdů CK VK
7.1. Účasntíci mají tyto povinnosti:
a) U produktu „Balíčky zážitků“ rezervovat termín a místo konkrétní aktivity u CK VK nejpozději do data uvedeného na zážitkovém kupónu, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Pokud v této lhůtě klient neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu;
b) Veškerých aktivit v rámci produktu „Balíčky zážitků“ se klient účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Klient musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí zvolené aktivity. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v informacích, které jsou nedílnou součástí každého Balíčku zážitků. Některé z nabízených služeb jsou závislé na počasí. Pokud dojde ke zrušení aktivity z důvodu nepříznivého počasí, má klient, který měl danou službu v tomto termínu rezervovanou, právo sjednat si náhradní termín;
c) poskytnout CK VK nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit cestovní smlouvu nebo přihlášku a předložit doklady, potřebné k zajištění požadovaných služeb;
d) zaplatit CK VK předem plnou cenu zájezdu v termínu dohodnutém oběma stranami;
e) v případě čerpání dalších služeb objednaných a čerpaných během zájezdu nebo akce, zaplatit tyto služby po návratu ze zájezdu nebo akce v termínu dohodnutém mezi účastníkem a představitelem CK VK;
f) převzít od CK VK písemné pokyny pro účastníky zájezdu, informace o místě a době započetí zájezdu, informace o rozsahu a podmínkách pojištění a další údaje a doklady, potřebné k účasti na zájezdu;
g) řídit se převzatými písemnými pokyny CK VK pro účastníky zájezdu nebo akce a ústními pokyny průvodce, instruktora či jiného představitele CK VK, je-li k zájezdu přidělen, a dodržovat stanovený program. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušil průběh a program zájezdu (nebo akce) nebo pokud závažným způsobem naruší právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku vyloučení ze zájezdu. Tím není dotčeno právo CK VK na náhradu případné škody;
h) obstarat si a mít u sebe během zájezdu platný cestovní doklad;
i) splnit očkovací a případně další povinnosti při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny;
j) v případě storna účasti na zájezdu nebo akci – provést storno písemnou formou;
k) právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy. Ke kladnému vyřízení reklamace přispěje zákazník upozorněním na vady a případné nedostatky poskytnutých služeb nejlépe ihned na místě nebo v okamžiku jejich zjištění;
l) účastník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění (viz bod VI/4). CK VK neručí za škody, které mohou účastníkovi nastat v důsledku vzniklých zpoždění;
m) dbát veškerých pokynů směřujících ke zdárnému průběhu zajišťovaných služeb (bezpečnost apod.), zejména se zavazuje používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví);
n) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek během programu, pokud to není jeho součástí (košt netradičních destilátů, ochutnávka vína, piva apod.)

7.2. K povinnostem právnické (popř. fyzické) osoby, která je objednatelem zájezdu nebo akce podle bodu 5.4. a 5.5. odstavce V. patří:
a) seznámit účastníky jím objednaného zájezdu (akce) s těmito podmínkami a se všemi informacemi a pokyny, které od CK VK s.r.o. obdrží;
b) zabezpečit, aby všichni účastníci zájezdu (akce), který u CK VK s.r.o. objednal, plnili ty základní povinnosti, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být pouze jednotlivý účastník zájezdu;
c) pověřit svého oprávněného zástupce. Ten se účastní celého zájezdu (akce) a prostřednictvím a v součinnosti se zástupcem CK VK s.r.o., je-li k zájezdu (akci) přidělen, zajišťuje včasné a řádné uplatnění práv své organizace. Zároveň zajišťuje plnění povinností své organizace a plnění povinností, jejichž nositelem jsou účastníci jím objednaného zájezdu;
d) ustanovit vedoucího zájezdu (akce), pokud podle ujednání s CK VK není zájezd (akce) doprovázen průvodcem CK VK. Vedoucí se účastní celého zájezdu (akce), organizačně zajišťuje poskytnutí služeb od tuzemských a zahraničních dodavatelů služeb, dbá na plnění programu zájezdu (akce) a není-li v daném případě stanoveno jinak, plní vůči účastníkům zájezdu a vůči CK VK povinnosti průvodce zájezdu;
e) řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu, u forfaitu též doplatit služby poskytnuté na písemnou žádost oprávněného zástupce, právnické (popř. fyzické) osoby, jež si zájezd či služby objednala, a které nebyly předmětem vzájemné dohody;
f) pravdivě uvést, že si není vědom žádných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu (akce), případně na takové omezení ihned upozornit;
g) pravdivě uvést zda umí plavat v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (rafting, vodní turistika) a potápění;
h) zavazuje se používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví…);
i) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek a během programu, pokud to není jeho součástí (košt netradičních destilátů, ochutnávka vína, piva apod.).

VIII. Práva a povinnosti CK VK:
8.1. U produktu „Balíčky zážitků“ bude služba vždy poskytnuta držiteli zážitkového kupónu. Poskytnutí této služby však může CK odmítnout v případě nezpůsobilosti klienta k jejímu čerpání (fyzická, zdravotní nezpůsobilost, špatné vybavení apod.) nebo z důvodu působení vyšší moci (špatné počasí, jiné nebezpečí apod.)
8.2. Z účasti na zájezdu (akci) nevyplývá pro účastníka právo na žádné jiné plnění a služby než to, které tvoří výslovně součást stanoveného programu – zaplacených služeb. Jakékoli další služby mimo předem stanovený rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním účastníka zájezdu (akce) v jeho průběhu (např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava účastníka do jiného místa apod.) jsou službami, které může CK VK s.r.o. uhradit, popř. poskytnout, jen na základě objednávky a následné úhrady těchto dodatečně vyžádaných služeb.
8.3. Podpisem Cestovní smlouvy na zájezd nebo přihlášky na akci vyslovuje účastník/objednatel souhlas s přechodem práv (postoupením pohledávky) na plnění z pojistné smlouvy v případě, že CK VK s.r.o. poskytne za účastníka úhradu léčebných výdajů v ČR nebo v zahraničí, popřípadě uhradí i náklady spojené s náhradní přepravou postiženého účastníka zpět do ČR či do konkrétního místa.
8.4. Pokud účastník zájezdu nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
8.5. CK VK neručí za eventuelní zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení hraničních přechodů a leteckých cest a z důvodů vyšší moci.
8.6. Klient dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ, s. r. o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabídek na jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy. Klient uděluje souhlas CK VK ke shromažďování, uchování a zpracování osobních údajů jím poskytnutých CK VK (také „správce“) pro účel stanovený níže. V případě, že klient uzavírá smlouvu ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu ke shromažďování, uchování a zpracování jejich osobních údajů. Klient souhlas uděluje pro všechny údaje poskytnuté klientem ve smlouvě a dokumentech s ní souvisejících, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
8.7. Klient souhlasí jménem všech přihlášených účastníků s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznamu apod.) z průběhu akce nebo zájezdu pořádaného CK VK pro komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejich i upravených částí.
8.8. Klient (také „subjekt údajů“) může požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Správce je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jejích osobních údajů, které je vrozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat správce o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.9. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění služeb poptávaných klientem a dále nabízení zboží a služeb nabízených CK VK. Všechny uvedené údaje budou shromažďovány, zpracovány a uschovány též pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje. Sumarizované údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
8.10. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


IX. Cena Balíčku zážitků, zájezdu (akce) a její úhrada
9.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně Balíčku zážitků, která je uvedena v závazné objednávce. Uhrazení kupní ceny je podmínkou zaslání zážitkového kupónu klientovi. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v Balíčku zážitků CK VK. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
9.2. Ceny zájezdů (akcí) pořádaných CK VK jsou cenami sjednanými dohodou. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.
9.3. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každý zájezd taxativně vyjmenovány. Součástí ceny je však vždy povinné pojištění CK proti úpadku a DPH.
9.4. Účastník zájezdu (akce) je povinen uhradit cenu zájezdu v termínech stanovených CK VK. Klient je povinen uhradit cenu služeb objednaných od CK VK nebo prostřednictvím CK VK zprostředkovaných ve lhůtě stanovené v příslušné smlouvě či potvrzení objednávky, a není-li taková lhůta stanovena, nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy s CK VK. Cena služeb je uhrazena v den připsání sjednané ceny včetně všech příslušejících daní a poplatků na bankovní účet CK VK nebo v den složení ceny služeb v hotovosti na pokladně CK VK, pokud se tak stane do 17 hod. Platby připsané na účet CK VK nebo složené na pokladně CK VK po 17 hod jsou považovány za uhrazené v následující pracovní den. V případě přepočtu na cizí měnu je přepočet proveden podle aktuálního kurzu DEVIZA – PRODEJ GE Money Bank, ke dni vystavení zálohové faktury.
9.5. V případě, že se klient dostane do prodlení s úhradou ceny služeb objednaných od nebo prostřednictvím CK VK, je klient povinen uhradit vedle ceny objednané služby rovněž zákonné úroky z prodlení a storno poplatky či smluvní pokutu sjednané pro danou službu. CK VK je oprávněna svoji pohledávku na úhradu zákonných úroků z prodlení, storno poplatků či smluvní pokuty započíst vůči případným pohledávkám klienta za CK VK.
9.5. Pokud v době podání závazné přihlášky na zájezd do dne započetí tohoto zájezdu dojde ke změnám, které mají za následek změnu oznámené ceny, je CK VK s.r.o. povinna tuto skutečnost účastníkům neprodleně oznámit písemnou formou. Pokud je zvýšení ceny vyšší než 10 % z původní ceny zájezdu, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit, což musí učinit písemně. Neodstoupí-li od smlouvy v době vyznačené v oznámení o změně ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu zájezdu. 9 dní před stanoveným datem odjezdu tohoto zájezdu se nesmí cena měnit.

X. Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
10.1. CK VK je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné (např. nevhodný vodní stav, deštivé počasí při horolezectví apod.) a není možné dodržet stanovený program a přes veškeré vyvinuté úsilí původně stanovené služby poskytnout.
10.2. CK VK je oprávněna provádět operativní změny termínu poskytnutí objednaných služeb, a to v případech, kdy není možné služby poskytnout v objednaném termínu z důvodů vyšší moci.
10.3. V případě, kdy CK VK nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjednané služby, je povinna:
a) zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo podobné původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření a poslání zájezdu;
b) upravit cenu zájezdu v závislosti na provedených změnách programu a služeb, a to pouze v tom případě, je-li důsledkem těchto změn snížení ceny zájezdu, a příslušný rozdíl v ceně účastníkovi vrátit;
c) vrátit účastníkovi zaplacenou úhradu ceny neposkytnutých služeb, za které nemohlo být poskytnuto náhradní plnění;
d) v případě, že služby nelze poskytnout z důvodů vyšší moci, nemají účastníci právo na slevu dle článku VIII, bod 8.3. písmeno b a c, ani právo od smlouvy odstoupit.
10.4. U zájezdů se sportovním zaměřením (např. paragliding, vodácký zájezd, rafting, horolezectví, expedice apod.) si CK VK vyhrazuje právo změny programu a poskytovaných služeb. Tyto změny nemají vliv na cenu zájezdu.


XI. Odpovědnost za vady
11.1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu je nižší než sjednaná a stanovená programem, cenou a typem zájezdu, vzniká účastníkovi zájezdu právo reklamace. Právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy.
11.2. V případě uplatnění reklamace vad zprostředkovatelských služeb poskytnutých ze strany CK VK klientovi, je klient oprávněn uplatnit reklamaci takovéto vady přímo u CK VK, a to písemně bez zbytečného odkladu ihned, jakmile takovou vadu zjistí, pokud lze vadu ihned odstranit, nebo nejpozději do 14 dnů od vzniku vady nebo do 7 dnů od okamžiku, kdy klient vadu mohl či měl zjistit, podle toho, co nastane později. CK VK je povinna reklamaci vyřídit v souladu s příslušnými právními předpisy. CK VK neodpovídá za vadné poskytnutí služby či její neposkytnutí z důvodů vyšší moci, případně pokud je reklamována služba, kterou pouze zprostředkovala. V takovémto případě je dána odpovědnost za vady třetí osoby, jejíž služba byla zprostředkována.
11.3. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovnou na základě pojistné smlouvy mezi CK VK s.r.o. a pojišťovnou, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z pojistného krytí výslovně vyňaty.
11.4. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK VK, či okolnostem na straně účastníka zájezdu (akce), na základě kterých účastník zcela anebo zčásti nečerpá objednané, a i zaplacené služby a CK VK služby podle programu zajistila a připravila, nevzniká zákazníkovi, není-li stanoveno jinak, nárok na náhradu ceny takovýchto služeb ani nárok na slevu ceny zájezdu.


XII. Stornovací poplatky
12.1. Při každém stornu – zrušení účasti na aktivitě „Balíček zážitků“ ze strany zákazníka a za každou přihlášenou a zrušenou osobu účtuje CK VK zákazníkům stornovací poplatky ve výši:
a) Zrušení čerpání produktu Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany klienta v termínu kratším než je 30 dní před čerpáním služby, činí storno 20 % z ceny Balíčku zážitků;
b) Zrušení čerpání produktu Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany klienta v termínu kratším než je 10 dní před čerpáním služby činí storno 50 % z ceny Balíčku zážitků;
c) Nemá-li u sebe klient platný zážitkový kupon, nedostaví-li se klient ve stanoveném termínu na místo čerpání služby, zruší-li účast den před čerpáním, příp. v den čerpání služby, přeruší-li z vlastní vůle čerpání služby již při jejím průběhu, hrubě poruší závazné bezpečnostní podmínky, není-li způsobilý k čerpání služby (věk, zjevné zdravotní omezení atd.) činí storno 100 % z ceny Balíčku zážitků;
d) Dojde-li ke zrušení Balíčku zážitků nebo připravované akce ze strany poskytovatele z důvodů nepříznivých klimatických nebo technických podmínek a v případě mimořádné události, nabídne CK VK klientovi náhradní Balíček zážitků nebo vrátí klientovi peníze v plné výši;
12.2. Při každém stornu – zrušení účasti na zájezdu ze strany zákazníka a za každou přihlášenou a zrušenou osobu, účtuje CK VK zákazníkům stornovací poplatky ve výši:
a) 300 Kč, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) nebo objednaných službách v době od podání závazné přihlášky do 42 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
b) 25 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 41 do 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
c) 50 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 29 do 16 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
d) 65 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účastníka zájezdu (akce) v době od 15 do 8 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
e) 90 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li:
• ke stornu účasti na zájezdu (akci) v době od 7 do 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby;
• k neúčasti na zájezdu v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů účastníkem (např. na vyplněné přihlášce, při odbavování účastníka apod.)
• k vyloučení z účasti na zájezdu pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo nesplněním některých základních podmínek CK VK, pro účast na zájezdu (akci), jak je stanoví tyto Podmínky;
f) 100 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK VK, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li:
• ke stornu účasti na zájezdu v době kratší 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby a nenastoupením na zájezd (akci);
• k neúčasti účastníka na zájezdu (akci) jeho zaviněním.
U některých zájezdů a objednaných služeb mohou platit jiné stornovací podmínky, se kterými bude zákazník seznámen pří zakoupení zájezdu.
12.3. Zvláštní stornovací poplatky účtuje CK VK skupinám u forfaitových zájezdů. V případě, pokud dojde objednavatelem ke stornu, a to více jak 10 % účastníků zájezdu, zavazuje se objednavatel zaplatit tato storna:
a) do 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby 20 % z celkové ceny zájezdu za každého účastníka;
b) od 29 do 16 dnů 30 % z celkové ceny zájezdu;
c) od 15 do 11 dnů 50 % z celkové ceny zájezdu;
d) od 10 do 6 dnů 75 % z celkové ceny zájezdu;
e) v době kratší 5 dnů 90 % z celkové ceny zájezdu;
f) v den nástupu 100 %;
V případě nenastoupení účastníka na zájezd nebo akci ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením od lékaře), zaplatí storno ve výši 30 % z celkové ceny.
12.4. Storno poplatky nejsou CK VK účtovány, zajistí-li za sebe účastník, který objednané služby stornoval, náhradníka, jehož zařazení na zájezd nebo akci je možné a jeho účast zabrání škodám, které CK VK s.r.o. zrušením účasti původního účastníka vznikly. V takovém případě účastník zaplatí za každou změnu 200 Kč.

XIII. POJIŠTĚNÍ CK
13.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona 159/1999 Sb. v platném znění. Informace o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání cestovní smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení
14.1. Tyto podmínky jsou platné od 16. září 2013.
14.2. Zákazníci-objednavatelé služeb potvrzují svým podpisem cestovní smlouvy na zájezd nebo přihlášky na akci, že jsou jim tyto Podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.
Ve Frenštátě p. R. 14. září 2013
Tomáš Harabiš – jednatel společnosti VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ s.r.o.
 

Kalendář akcí

 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 
 
 
 

Proč s námi

Máme 7 smyslů jako Vy! Dokážeme život cítit tak jako vy! Chápeme Vaše emoce! 

Proto vše, co pro Vás děláme, děláme srdcem.

Jsme tady pro váše cestování a volný čas již 20 let.

Známe lidi, známe hory, známe Vás. Proto to děláme dobře.

Rozumíme si spolu a proto se spolu vždy domluvíme.

A proto od nás dostanete vždy to, co chcete a potřebujete. Těšíme se na Vás...

zákazník:

uživatelské jméno (email):

heslo:


Zapomenuté heslo
Registrace nového zákazníka
Katalogy ke stažení
 

© Copyright 1997-2017 - Valašské království ® - Smart Tourism Services Ltd ®, Tomas Harabis, Chris Williams

Tvorba www - Neofema s.r.o.